سوابق تحصیلی

سوابق شغلی (لطفاً 5 سابقه اخیر خود را بیان نمایید)

میزان تسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر
نام مهارت
کار با رایانه (7 مهارت ICDL، کار با محیط ویندوز و کار با اینترنت)
کار با برنامه‌های مالی و حسابداری
کار با برنامه‌های اتوماسیون اداری

سایر دوره‌های آموزشی و تخصصی

نام دو نفر از آشنایان خود که با شما نسبت خویشاوندی نداشته باشند را نام ببرید.

از چه طریقی با پارس ارتباط آشنا شدید؟

نحوه همکاری