فناوری های کلیدی هایک ویژن

از تشخیص گرفته تا رایانش مرزی و تحلیل کلان داده ها، فناوری های هایک ویژن در حال توسعه هستند تا نظارت تصویری هوشمند را به یک واقعیت بدل کنند.