دوربین های سری Panoramic هایک ویژن میدان دید بسیار وسیعی را صرفا با یک دوربین تحت پوشش قرار می دهند. این دوربین ها معمولا جهت نظارت پیرامونی در محوطه های بسیار وسیع مورد استفاده قرار می گیرند تا ضمن نظارت بر محیط، در هزینه های مربوط به نصب و نگهداری صرفه جویی گردد.