شتاب دهی کش SSD

بهبود عملکرد دستگاه NAS کیونپ به کمک یک کش SSD

افزودن یک کش SSD به یک ذخیره ساز NAS کیونپ یک روش فوق العاده جهت افزایش کارایی ذخیره ساز شماست که همزمان ظرفیت را افزایش داده، هزینه ها را به حداقل می رساند و به تلاش خاصی نیاز ندارد.