Virtual JBOD

استفاده ایده آل از ظرفیت ذخیره سازی بین چند دستگاه NAS کیونپ

VJBOD (مخفف Virtual JBOD) یک فناوری توسعه ظرفیت است که منابع ذخیره سازی مازاد یک دستگاه NAS کیونپ به منظور توسعه فضای ذخیره سازی یک دستگاه QNAP NAS دیگر بکار می رود. این فناوری نه تنها شما را قادر می سازد تا Volume ها و storage pool های مجازی را در NAS خود ایجاد کنید؛ بلکه بتوانید بهترین استفاده را از فضای ذخیره سازی چندین دستگاه NAS کیونپ ببرید.