تضمین پایداری محیط مجازی سازی شده به کمک NAS کیونپ

مجازی سازی هسته ای کلیدی در زیرساخت های فناوری اطلاعات مدرن به شمار می رود. می توان با استفاده از ذخیره سازهای کیونپ یک راهکار پشتیبان گیری عالی ایجاد نمود تا نگهداری از ماشین های مجازی تضمین شود و همواره روشی ایمن برای پشتیبان گیری از آنها وجود داشته باشد.